مهدویت | جلسه 105

موضوع:رابطه امام زمان با معاد(۳) ؛ تمام اسباب و اشیاء در دوران ظهور قیامتی دیده...

مهدویت | جلسه 104

موضوع: عرضه اعمال بر امام(6)، رابطه امام زمان با معاد(2)؛تناظر عرضه اعمال امروز ما بر...

مهدویت | جلسه 102

موضوع: عرضه اعمال بر امام زمان(عج) در هر زمان - شهود امام نسبت به اعمال...

مهدویت | جلسه 101

موضوع: عرضه اعمال بر امام زمان (عج) در هر زمان؛ شهود امام نسبت به اعمال...

مهدویت | جلسه 100

موضوع: عرضه اعمال بر امام زمان (عج) در هر زمان؛ شهود امام نسبت به اعمال...

مهدویت | جلسه 99

موضوع: عرضه اعمال بر امام زمان (عج) در هر زمان؛ شهود امام نسبت به اعمال...

مهدویت | جلسه 98

موضوع: آثار غلبه روح بر بدن در دوران ظهور(3) تبعیت از روح امام موجب یقین...

مهدویت | جلسه 97

موضوع: آثار غلبه روح بر بدن در دوران ظهور (2)؛ در فرج شخصی وحالت احتضار...

مهدویت | جلسه 96

موضوع: آثار غلبه روح بر بدن در دوران ظهور(1)؛ دوران ظهور ارتباط و گفتگو و...

مهدویت | جلسه 95

موضوع: ایام الله (4)‌؛ زمان از احکام بدن است و دوران ظهور برای عبور از...

دریافت دوره آموزشی

لطفا جهت دریافت، اطلاعات خواسته شده را وارد نمایید