```

سلسله دروس شرح تفسیر المیزان استاد محمدرضا عابدینی از سال 1390 آغاز شده است و تاکنون ادامه دارد. هم اکنون می توانید صوت و متن جلسات را دریافت نمایید. لازم به ذکر است با توجه به تکمیل نبودن متن همه ی جلسات، به مرور بارگذاری خواهد شد.

متن دروسمشاهده همه

تفسیر المیزان قرآن کریم

تفسیر المیزان، جلسه 960

تفسیر المیزان قرآن کریم

تفسیر المیزان، جلسه 959

تفسیر المیزان قرآن کریم

تفسیر المیزان، جلسه 958

تفسیر المیزان قرآن کریم

تفسیر المیزان، جلسه 957

تفسیر المیزان قرآن کریم

تفسیر المیزان، جلسه 956

تفسیر المیزان قرآن کریم

تفسیر المیزان، جلسه 955

صوت دروس

باقی جلسات به مرور تکمیل خواهد شد

مجموعه صوت دروس