```

سلسله دروس شرح تفسیر المیزان استاد محمدرضا عابدینی از سال 1390 آغاز شده است و تاکنون ادامه دارد. هم اکنون می توانید صوت و متن جلسات را دریافت نمایید. لازم به ذکر است با توجه به تکمیل نبودن متن همه ی جلسات، به مرور بارگذاری خواهد شد.

صوت دروس

باقی جلسات به مرور تکمیل خواهد شد

متن دروسمشاهده همه

تفسیر المیزان قرآن کریم

تفسیر المیزان، جلسه 896

تفسیر المیزان قرآن کریم

تفسیر المیزان، جلسه 895

تفسیر المیزان قرآن کریم

تفسیر المیزان، جلسه 894

تفسیر المیزان قرآن کریم

تفسیر المیزان، جلسه 893

تفسیر المیزان قرآن کریم

تفسیر المیزان، جلسه 892

تفسیر المیزان قرآن کریم

تفسیر المیزان، جلسه 891

مجموعه صوت دروس