سلسله درس الحکمة المتعالیة فی الاسفار العقلیة الاربعة، از سال 1392 تا به الان به بیان حضرت استاد عابدینی برگزار گردیده است و به جلد 8 رسیده است 

توضیحات

 

سال ١٣٩٧_١٣٩٨؛ آغاز شرح جلد ۶ اسفار 

موقف اول – در اشاره به واجب الوجود (در ١٢ فصل)

 • فصل ۱ – برهان صدیقین در اثبات خدا  (۶۶ تا ٧۴)
 • فصل ۲ – اشاره به مناهج دیگر در وصول به معرفت ذات الهی  (٧۵ تا ٧٩)
 • فصل ۳ – وجوهی از دلایل محقق اهل فارس (۸۰ و ۸۱)
 • فصل ۴ – در اشاره به طریقه های دیگر اثبات (برای اقوامی از جمله الهیون، و طبیعیون) (٨٢ تا ٨۶)
 • فصل ۵ – واجب ماهیت ندارد، و ماهیت واجب همان انیّت اوست (٨۶ تا ۹۰)
 • فصل ۶ – در توحید واجب، که شریکی ندارد در وجوب (۹۱ تا ۹٣)
 • فصل ٧ – قول بعض محققین در توحید (محقق دوانی و…) و بررسی و دلایل ردشان (٩۴ تا ۱۰۲)
 • فصل ٨ – شریک نداشتن واجب در الوهیت. الهِ عالم واحد است (۱۰٣ تا ۱۰۵)
 • فصل ٩ – خداوند بسیطُ الحقیقت است از هرجهت (و ترکیب داخلی ندارد) (۱۰۶ و ۱۰۷)
 • فصل ١۰ – واجب حقیقتش فصل مقسِّم ندارد.  (۱۰۷ و ۱۰۸)
 • فصل ١١ – واجب در هیچ مفهومی مشارک و مِثل ندارد (۱۰۸)
 • فصل ١٢ – واجب تعالی (در بساطتش) تمام الاشياء و کل الموجودات است(در فاعلیت) و الیه ترجع الامور کلها (درغایت) (۱۰٩ تا ۱١٢)

موقف ثانی : بحث از صفات الهی بر وجه عموم و اطلاق ( شامل ۵ فصل )

 • فصل ١ – در اشاره به اقسام صفات (١ تا ٣)
 • فصل ٢ – کدام قسمت‌های صفات ثبوتیه لایق ذات است(۴ و ۵)
 • فصل ٣ – نقد نظر بعض متأخرين در اینکه (برای ذات صفت راه ندارد و) صفات، واجب است که نفس ذات خدا باشند (۵ تا ٨)
 • فصل ۴ – در تحقیق قول به عینیت صفات کمالیه برای ذات احدیه  (۹ تا ۱۸)
 • فصل ۵ – صفات الهی در مصداق عین ذات واحد اند، و در مفهومات کثیرند (١۹ تا ٢١)

سال 1398 _ 1399

موقف ثالث : بحث از علم الهی (شامل ۱۳ فصل)

 •  فصل ١ – در ذکر اصول و مقدمات که این مطلب منتفع از آنهاست  (٢٢ تا ٣۴)
 • فصل ٢ – در اثبات علم خدا به ذاتش  (٣۵ و ٣۶) 
 • فصل ٣ – در علم خدا به ماسوایش(٣۶ تا ٣٨)
 • فصل ۴ – در تفصیل مذاهب [فکری] مردم در علم خدای تعالی به اشیاء (٣۹ و ۴۰)
 • فصل ۵ – در اشاره به بطلان مذهب اعتزال و مذهب منسوب به اهل تصوف (۴۰ تا ۴٢)
 •  فصل ۶ – در نظرات افلاطونیون [قائلین به مثل عقلیه و صور الهیه]، و نظرات فرفوریوس و اتباعش [در اتحاد عاقل و معقول]  (۴٢)
 •  فصل ۷ – در حال قول به ارتسام صور اشیاء در ذات خدای تعالی (۴٢ تا ۵٩)
 • فصل ۸ – نقد ملاصدرا بر قول مشائین به ارتسام صور اشیاء در ذات خدای تعالی  (۶۰ تا ۶۴)
 • فصل ۹ – در مذهب قائلين به علم ذاتی اجمالی خدا به اشیاء  (۶۵ تا ۶۸)
 •  فصل ۱۰ – قول به علم ذاتی اجمالی خدا به ممکنات ماسوای معلول اول، و علم ذاتی تفصیلی خدا فقط به عقل اول  (۶٩ تا ٧١)
 • فصل ١١ – قول علم خدا به اشیاء با اضافه اشراقیه (٧٢ تا ۸۰)
 •  فصل ١٢ – قول صریح حق و یقین خالص و ادق در علم الهیِ سابق بر هر شئ (٨١ تا ١۰۰)
 • فصل ١٣ – در مراتب علم خداوند به أشياء  (۱۰١ تا ١١٢)

 سال ١٣٩۹_١۴۰۰

موقف رابع : بحث از قدرت الهی (شامل ۱۴ فصل)

 • فصل ١ – در تفسیر معنی قدرت (١ تا ۹)
 • فصل ٢ – قدرت الهی عین فعلیت و وجوب است، و در ما قدرت عین قوّه و امکان است (۹ تا ١٢)
 • فصل ٣ – در دفع اقوال بعضی افراد (١٣ و١۴)
 • فصل ۴ – شیوه دیگری در ابطال رأی اینکه اراده باید تعلق به دوطرف ممکن داشته باشد (١۴ و ١۵)
 • فصل ۵ – در حکایت نظر متکلمین در مرجح و داعی برای اراده خلق عالم  (١۶ و ١٧)
 •  فصل ۶ – در پاسخ برخی شبهات و دفع بعض توهمات  (١٧ تا ٢١)
 • فصل ۷ – در تفسیر اراده و کراهت (٢٢ تا ٢٨)
 • فصل ۸ – در دفع شبهات پیرامون اتحاد اراده با علم الهی و ذات الهی و سببیت اراده قدیمه بر ایجاد حادث (٢٩ تا ٣۵)
 •  فصل ۹ – در یاری کردن روایات و نقل بر آنچه گفتیم از فرق بین اراده الهی و اراده ما  (٣۶ تا ۴۴)
 • فصل ١۰ – در حکمت خدای تعالی و عنایت و هدایت و جود الهی  (۴۵ و ۴۶
 • فصل ١١ – در شمول اراده الهی بر جمیع افعال هستی  (۴۶ تا ۵٣)
 • فصل ١٢ – در حل باقی شبهات وارده بر اراده قدیمه و بعض شبهات وارده بر اراده حادثه (۵٣ تا ۶٢)
 • فصل ١٣ – در تصحیح قول به نسبت تردد و ابتلاء نظیر آنها (مانند بداء و استجابت دعاها و…) (۶٢ تا ۶۶)
 • فصل ١۴ – در استیناف قول در استجابت دعاها به وجه تفصیلی و دفع اشکال وارد شده به آن  (۶۶ تا ٧١)
  ———

موقف خامس : بحث از حیات الهی  (شامل ۴ جلسه)

موقف سادس : بحث از صفات سمیع و بصیر الهی (شامل ٢ جلسه)

صوت جلسات

01- اسفار سال 92_93 – استاد عابدینی

02- اسفار سال 93_94 – استاد عابدینی

03- اسفار سال 94_95 – استاد عابدینی

04- اسفار سال 95_96 – استاد عابدینی

05- اسفار سال 96_97 – استاد عابدینی

06- اسفار سال 97_98 – استاد عابدینی

07- اسفار سال 98_99 – استاد عابدینی

08- اسفار سال 99_1400- استاد عابدینی

09- اسفار سال 00_1401- استاد عابدینی

10- اسفار سال 01_1402- استاد عابدینی

11- اسفار سال 02_1403- استاد عابدینی

مجموعه صوت دروس