شرح اصول کافی استاد عابدینی

سلسله دروس شرح اصول کافی استاد محمدرضا عابدینی از سال 1391 آغاز شده است و تاکنون ادامه دارد. هم اکنون می توانید صوت و متن جلسات را دریافت نمایید. لازم به ذکر است با توجه به تکمیل نبودن متن همه ی جلسات، به مرور بارگذاری خواهد شد.

دسته بندی جلسات

«کِتَابُ الْعَقْلِ وَ الْجَهْل»
از اصول کافی (در یک باب با ۳۶ حدیث)، از جلسه ۱ تا ۳۳

«کِتَابُ فَضْلِ الْعِلْم»
از اصول کافی (در ۲۲ باب با ۱۷۸ حدیث)، جلسات ۳۴ تا ۶۰

«کِتَابُ التَّوْحِید»
از اصول کافی (در ۳۵ باب با ۲۱۹ حدیث)، جلسات ۶۱ تا ۱۷۱

«کِتَابُ الحُجَّة»
از اصول کافی (در ۱۳۲ باب با ۱۰۱۵ حدیث)، جلسه ۱۷۲ تاکنون

صوت دروس

باقی جلسات به مرور تکمیل خواهد شد

متن دروسمشاهده همه

حدیث شرح اصول کافی

شرح اصول کافی، جلسه 403

حدیث شرح اصول کافی

شرح اصول کافی، جلسه 402

حدیث شرح اصول کافی

شرح اصول کافی، جلسه 401

حدیث شرح اصول کافی

شرح اصول کافی، جلسه 400

حدیث شرح اصول کافی

شرح اصول کافی، جلسه 399

حدیث شرح اصول کافی

شرح اصول کافی، جلسه 398

مجموعه صوت دروس