حرکت کاروانی و جمعی و داشتن تشکیلات فقط به معنای یک فعالیت تیمی نیست؛ بلکه راهی برای سلوک دینی و انسانی است. حجت الاسلام عابدینی سلسله جلسات معرفتی، اخلاقی با عنوان روح جمعی و حرکت کاروانی از سلوک تشکیلاتی در جامعه ایمانی می‌گوید.

توضیحات

استاد محمدرضا عابدینی: اساسا سلوک دینی با حرکت جمعی و کاروانی محقق می‌شود؛ و تنها در صورتی که برای انسان اتمام حجت شد که هیچ فرد دیگری با او به‌سوی خدا نمی‌آید، می‌تواند آن هم از روی اضطرار و ناچاری حرکت فردی داشته باشد، در سلوک انسانی، آنچه اصل است، حرکت کاروانی و سلوک تشکیلاتی

متن دروس

اخلاق حرکت کاروانی

ادب خادمی، جلسه 4

اخلاق حرکت کاروانی

ادب خادمی، جلسه 3

اخلاق حرکت کاروانی

ادب خادمی، جلسه 2

اخلاق حرکت کاروانی

ادب خادمی، جلسه 1

اخلاق حرکت کاروانی

حرکت کاروانی، جلسه 15

اخلاق حرکت کاروانی

حرکت کاروانی، جلسه 14

اخلاق حرکت کاروانی

حرکت کاروانی، جلسه 13

اخلاق حرکت کاروانی

حرکت کاروانی، جلسه 12

اخلاق حرکت کاروانی

حرکت کاروانی، جلسه 11

اخلاق حرکت کاروانی

حرکت کاروانی، جلسه 10

اخلاق حرکت کاروانی

حرکت کاروانی، جلسه 9

اخلاق حرکت کاروانی

حرکت کاروانی، جلسه 8
مشاهده تمام جلسات

صوت دروس

مجموعه صوت دروس